Enerzijds willen ze dit doen met de monitoring van de productie van bedrijfsafval en anderzijds met het beoordelen van het sorteergedrag van de Belgische ondernemingen.

Francis Huysman, Managing Director, en Julien de Tiège, ICT Manager bij Valipac, geven meer uitleg.
 

Waarin bestaat de opdracht van Valipac en wat is het doel van de monitoring?

Huysman: “De hoofdopdracht van Valipac is om het recyclagepercentage en het sorteren van bedrijfsmatige verpakkingen in de bedrijven te verhogen. Met onze nieuwe erkenning - begin 2017 - is onze opdracht ruimer geworden: we inventariseren vandaag ook de productie van bedrijfsafval in België.”

“Met deze tool moeten we de hoeveelheid afval in de ondernemingen kunnen meten, maar ook hun sorteergedrag kunnen beoordelen. We hadden voordien al een goed zicht op de productie van verpakkingsafval, maar dankzij deze monitoring kunnen we tegenwoordig de globale productie van bedrijfsafval analyseren en bouwen we een zeer rijke database op met veel potentieel.”
 


Francis Huysman, Managing Director, en Julien de Tiège, ICT Manager bij Valipac.Waar komen de verzamelde gegevens vandaan?

de Tiège: “We krijgen de gegevens, die betrekking hebben op 170.000 afvalproducenten uit heel België, van 150 afvalinzamelaars. De analyse is het resultaat van een zeer goede samenwerking met de afvalinzamelingssector. Het is eigenlijk een momentopname van het sorteergedrag van de Belgische ondernemingen.”

“We hebben de database verrijkt met gegevens over de sector waarin de ondernemingen actief zijn, het type ondernemingen, enz. Aangezien we de analyse elk jaar zullen herhalen, kunnen we de evolutie van het sorteergedrag in de loop van de jaren evalueren.”
 

Wat maakt deze monitoring uniek op de markt?

Huysman: “Als we het werk van Valipac vergelijken met andere gegevens en studies, stellen we vast dat onze innovatie uniek is: het gaat niet om gewone extrapolaties of algemene statistieken, maar om reële, betrouwbare, volledige en gecontroleerde gegevens van de totale markt.”

“Toch zijn onze resultaten nog een onderschatting van de werkelijkheid: bepaalde inzamelingen, bijvoorbeeld die van de intercommunales, worden niet meegeteld. Dat betekent niet dat onder­nemingen hun afval niet sorteren, maar gewoon dat we vandaag geen gegevens hebben over dat deel van de markt.”
 

Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Huysman: “Meten is weten. De tool laat in eerste instantie de sectorale federaties en afval­inzamelaars toe om gerichte communicatiecampagnes of concrete acties op te zetten. Daarnaast kunnen de bevoegde instanties deze gebruiken om hun beleid te evalueren wat betreft de doelstel­lingen voor de vermindering van de productie van bedrijfsafval en de naleving van de sorteer­verplichtingen.”

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we vaststellen dat Belgische ondernemingen twee derde van hun afval sorteren.

“Zolang we niet weten hoeveel afval er op dit moment wordt geproduceerd, kunnen er geen verminderingsdoelstellingen worden bepaald voor de toekomst. Concreet hebben we ons ertoe verbonden om, op basis van de cijfers, vergelijkende studies te bezorgen aan de 150 inzamelaars waarmee we samenwerken. Zo krijgen zij een zicht op het verbeteringspotentieel voor de sortering bij hun klanten in vergelijking met hun concurrenten.”
 

Hoe zien jullie de monitoring in de toekomst evolueren?

de Tiège: “De monitoring kan in de toekomst op twee manieren evolueren: we kunnen het aantal gegevensbronnen verhogen (door bijvoorbeeld de intercommunales toe te voegen) en we kunnen het aantal stromen verhogen waarover aan ons gerapporteerd wordt. Vandaag inventariseren we veertien stromen (bijvoorbeeld restafval, papier/karton, plastic, enz.).”

“Op termijn zouden we dat aantal kunnen uitbreiden. Een potentiële stroom die niet alleen voor de overheid interessant zou zijn, maar ook voor de inzamelaars, is die van het organisch afval. Het uiteindelijke doel is dat deze cijfers een concrete impact hebben op het sorteergedrag binnen de ondernemingen. Dat is namelijk de eerste stap richting een circulaire economie, het achterliggende idee van onze actie.”
 

Kunt u ons meer vertellen over de resultaten van 2017?

Huysman: “Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we vaststellen dat Belgische ondernemingen twee derde van hun afval sorteren. Op een algemene productie van 3.899 kiloton bedrijfsafval werd 2.498 kiloton aan de bron gesorteerd. Dat is uiteindelijk een vrij bevredigend resultaat als we weten dat het werkelijke cijfer waarschijnlijk nog hoger ligt.”

“In tonnage staan de metalen aan het hoofd van het klassement, maar als we rekening houden met het aantal sorterende ondernemingen, dan neemt het papier/karton de leiding.”

“We merken ook verschillen op naargelang de sector waarin ondernemingen actief zijn. Onze resultaten moeten echter wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. We kunnen uit de verkregen cijfers op dit moment geen afdoende conclusies trekken over het sorteergedrag van de ondernemingen. Dat is een taak waaraan we ons de komende maanden zullen wijden.”


In samenwerking met:

Infografiek
Infographic