Is Vlaanderen op de goede weg naar een duurzaam materialenbeleid?

Jan Verheyen, Woorvoerder - OVAM:

“Het kader dat in de voorbije legislatuur geschapen werd, met enerzijds het nieuwe Materialendecreet en het VLAREMA en anderzijds het Vlaams Materialenprogramma, is in zekere zin een verderzetting van wat er de voorbije decennia aan vooraf gegaan is. We kunnen de vergelijking maken met 30 jaar geleden, toen het afvalbeleid van start ging. Het belangrijke aan de hele transitieaanpak is dat de visies, soms zelfs utopische visies op lange termijn, worden vastgelegd. Vervolgens kan je van daaruit terugkijken hoe we stap voor stap met doelstellingen op de korte en middellange termijn naar die uiteindelijke toekomstvisie toewerken.”

Christof Delatter, Diensthoofd en stafmedewerker afvalbeleid - VSG/Interafval:

“We kunnen veel leren van ons succes met de selectieve inzameling bij de gezinnen. We hebben daarvoor een hele mix aan instrumenten gebruikt en dat zal ook naar bedrijven toe nodig zijn. Met communicatie alleen komen we er niet. Bedrijven maken vaak nog onvoldoende gebruik van secundaire grondstoffen en gerecupereerde materialen. We moeten daar dus meer op inzetten en dat soort producten meer kansen geven door de economische opportuniteiten ervan te belichten.” 

Werner Annaert, Algemeen directeur - FEBEN:

“Er zijn veel goede initiatieven, maar we ondervinden vaak moeilijkheden om onze boodschap rond kringlopen en materialenbeleid echt te laten aanslaan bij KMO's. Ze zijn wel geïnteresseerd, maar hun productieprocessen echt omvormen, is niet evident. Het valt op dat de voorbeeldbedrijven vaak dezelfde grote namen zijn. Misschien is de berg helemaal niet zo hoog, maar eenmaal enkele bedrijven erover zijn zonder dat de rest mee is, hebben we een substantieel probleem als economie.” 

Hugo Geerts, Adjunct-kabinetschef Leefmilieu en Natuur - Kabinet Schauvliege:

“We hebben in de voorbije legislatuur alvast een kader geschapen. Enerzijds met het nieuwe Materialendecreet en het VLAREMA, anderzijds met het Vlaams Materialenprogramma. Dit laatste heeft drie pijlers. Ten eerste Plan C, dat een toekomstvisie uitwerkt en experimenten opzet. Daarnaast heb je het Actieprogramma 2020, waarin binnen 9 hefbomen 45 acties zijn vastgesteld om die overgang te maken. Tot slot is er het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer, waar het beleidsgericht onderzoek gecentraliseerd wordt om die overgang te ondersteunen.