“Wij zien vier grote prioriteiten voor de toekomst van onze steden en dorpen. Een duurzame mobiliteit zal in belangrijke mate de leefbaarheid bepalen. Met méér plaats voor fietsers en openbaar vervoer én een aangepaste ruimtelijke ordening geraken we af van onze auto-afhankelijkheid”.

“Een tweede pijler is kernversterking. Onze kernen zijn vanuit maatschappelijk en economisch perspectief van vitaal belang. Hier moeten we kwalitatieve woningen en werkgelegenheid aanbieden voor alle doelgroepen. Zo creëren we voldoende draagvlak voor de nodige voorzieningen, die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. Een aangename publieke ruimte structureert de kernen en versterkt het sociaal leven.”

Integrale ecosystemen

“Onze steden en dorpen moeten evolueren naar integrale ecosystemen. Natuurontwikkeling, energie, klimaatadaptatie en lokale voedselproductie worden belangrijke sociale en economische thema’s. Het stadslandschap, de organisatie van de open en bebouwde ruimte, vormt een belangrijke drager voor de integratie van, en de synergie tussen deze verschillende mechanismen.”

“Dit alles past in een logica van regionale ontwikkeling. Dorpen en steden vormen onderdeel van een stadslandschap, waarin ieder zijn rol speelt en ze samen sterker worden, zonder de eigen identiteit op te geven. Ons project ‘Regionet Leuven’, waarvoor we de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs kregen, is hiervan een mooi voorbeeld.”

Sterke toekomstvisie

“Onze rol is allereerst om een sterke toekomstvisie uit te werken. Waar wil een stad of dorp op lange termijn naartoe? Dit vertalen we in ruimtelijke structuren en concepten. Zij bepalen hoe we onze leefomgeving kunnen beleven en vormen een robuust raamwerk dat houvast biedt voor onzekere toekomstige ontwikkelingen. Met onze stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen geven we die kwalitatieve leefomgeving concreet vorm en stimuleren we mensen om een engagement op te nemen over de toekomst van hun stad.”

“Met dromen alléén bouw je natuurlijk geen stad. In overleg met de stakeholders van een project bedenken we strategieën en instrumenten om de visie stap voor stap realiteit te doen worden. Het codewoord daarbij is samenwerking: tussen verschillende bestuursniveaus, tussen de private en publieke sector, tussen bevolking, bedrijfsleven en beleid. Enkel zo kunnen we de toenemende complexiteit het hoofd bieden. Ook hier biedt BUUR een toegevoegde waarde. Door noden en ambities met elkaar te verbinden kunnen we meervoudige oplossingen bedenken en de schaarse middelen optimaal inzetten.”