Vandaag beschikken al 16.800 land- en tuinbouwers - waarvan 15.400 in België - over het certificaat. Mathieu Vrancken, voorzitter van vzw Vegaplan en tevens landbouwer in Riemst, legt de inhoud en de voordelen van het certificaat uit.

 

Wat houdt het certificaat voor land- en tuinbouwers in?
 

“Vegaplan richt zich op de primaire plantaardige productie en dekt de akkerbouwmatige en tuinbouwteelten af. Zowel wettelijke vereisten (bevoegdheid van het voedselagentschap) als de geïntegreerde teelttechniek (bevoegdheid van de gewesten) worden gecontroleerd. Er komen nog extralegale vereisten bij qua duurzaamheid en kwaliteit die in overleg met de afnemende handel en industrie bepaald worden. Al deze vereisten zijn in één controle gebundeld. Uit een onderzoek van 18.000 controles in de laatste 3 jaar blijkt dat de resultaten grotendeels boven de 90% conformiteit liggen. Dat bewijst dat de conventionele landbouwers grote inspanningen leveren om een gezonde en kwalitatieve productie te garanderen, met een minimale milieu-impact.”

 

Wat wordt er van de gecertificeerde land- en tuinbouwers verwacht?
 

“De uitgebreide checklist is opgesteld op basis van een risicoanalyse voor elk teelt. Tijdens een controle wordt onder andere nauwkeurig gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: preventie en monitoring van het gewas is verplicht. Is een behandeling van het gewas nodig, dan moet worden aangetoond dat het middel beredeneerd gebruikt wordt. Vegaplan verplicht de landbouwer ook om een aantal zaken te registreren, zodat de traceerbaarheid gegarandeerd wordt. Als er tijdens een controle ‘niet-conformiteiten’ vastgesteld worden, dan dient de landbouwer maatregelen te nemen vooraleer het certificaat wordt afgeleverd. Om de integriteit van het certificaat te waarborgen, worden de controles uitgevoerd door onafhankelijke derden met de nodige kwalificaties.”

 

Wat zijn de voordelen voor de landbouwer?
 

“Als gevolg van deze inspanningen betalen gecertificeerde land- en tuinbouwers een lagere jaarlijkse heffing aan het FAVV. Die kan zo meer bedrijven inspecteren die niet gecertificeerd zijn. Om te vermijden dat de buitenlandse afnemers de boeren nog eens controleren of extra eisen opleggen, streeft Vegaplan naar meer internationale erkenning. Dat is vorig jaar gelukt door de score ‘goud’ te behalen bij de Sustainable Agriculture Initiative (SAI), een initiatief van multinationals dat duurzaamheidstandaarden bepaalt.”