Standpunt van Francis Huysman, CEO van Valipac.
 

Wat is uw grootste ambitie bij Valipac?

“Valipac is het beheersorganisme voor de uitgebreide verantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen. Ons bedrijf bestaat al 20 jaar. In nauw overleg met onze stakeholders hebben we onze missie, positie en activiteiten geheroriënteerd. Uit die algemene gedachtewisseling zijn verschillende ambities ontstaan. Zo willen we in de eerste plaats de recyclage en de selectieve inzameling van bedrijfsmatige verpakkingen in bedrijven verhogen, zoals bepaald in onze erkenningsvoorwaarden die wij als erkend organisme moeten naleven."

"Om dat te realiseren, streven we vier kernambities na: de circulaire economie, het databeheer, de samenwerking met andere beheersorganismen en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Die ambities zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden aangezien de ene niet zonder de andere mogelijk is. Onze missie luidt vandaag de dag dan ook: ‘samen werken aan een circulaire economie’.”

 

Wat zijn uw grootste uitdagingen?

“Een van de grootste uitdagingen is het verhogen van de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen, in het bijzonder van plastic. We vertrekken daarvoor vanuit de principes van de circulaire economie. Allereerst moeten we meer inzicht verwerven in de huidige gegevens, zodat we beter kunnen begrijpen waar we momenteel staan met het beheer van bedrijfsafval."

De meeste bedrijven weten vandaag niet goed of hun verpakkingen recycleerbaar zijn of niet. We moeten hen dus zo goed mogelijk informeren.
 

"Vervolgens moeten we een tool ontwikkelen waarmee bedrijven de graad van circulariteit van de verpakkingen die ze op de markt brengen, kunnen meten. Tot slot moeten we  verder overleg stimuleren binnen de waardeketen: dit wil zeggen tussen de verpakkingsverantwoordelijken, inzamelaars, recycleurs, enz. Het is namelijk van cruciaal belang om informatie uit te wisselen tussen de verschillende schakels in de keten om een optimale circulariteit van het afval te waarborgen.”

 

Hoe kunnen we de circulaire economie binnen een bedrijf aanmoedigen?

“De beste manier is nu net om de circulariteit van de verpakkingen te evalueren. De meeste bedrijven weten vandaag niet goed of hun verpakkingen recycleerbaar zijn of niet. We moeten hen dus zo goed mogelijk informeren en overleg tussen de verschillende schakels van de keten verzekeren, zodat de recyclage vlot en efficiënt kan verlopen.”

 

Volstaan de huidige gegevens over het afvalbeheer binnen bedrijven?

“Er bestaan gegevens over de productie van bedrijfsafval, maar de kwaliteit ervan blijft twijfelachtig. Wij hebben bij Valipac een systeem ontwikkeld waarmee we informatie kunnen verzamelen over de afvalproductie binnen bedrijven. We ontvangen de gegevens via de afvalinzamelaars en beschikken zo over data betreffende de totale productie van bedrijfsafval in België. Die gegevens zijn nauwkeurig en bieden ons een globaal overzicht van de selectieve inzameling per regio, sector en grootte van de bedrijven. Dat laat ons toe te focussen op de bedrijven die advies nodig hebben op het vlak van selectieve inzameling."

Net als thuis, moeten bedrijven de gewoonte aannemen om meerdere fracties afval te sorteren.

"Onze databank kan ons dus helpen om de selectieve inzameling binnen bedrijven te bevorderen, problemen te identificeren en vervolgens ofwel specifieke communicatieacties op touw te zetten naargelang het activiteitendomein of de regio, ofwel specifieke operationele projecten uit te rollen die betrekking hebben op een bepaald materiaal.”

 

Hoe heeft een bedrijf baat bij afvalrecyclage?

“Er geldt allereerst een wettelijke plicht: bedrijven zijn verplicht om hun bedrijfsafval te sorteren. Net als thuis, moeten bedrijven de gewoonte aannemen om meerdere fracties afval te sorteren. We moeten ons tegenwoordig niet langer afvragen ‘waarom’ we moeten sorteren, dat is een vaststaand feit. In plaats daarvan luidt de vraag eerder ‘hoe’ we de circulariteit van de materialen kunnen verbeteren met het oog op een duurzaam gebruik.”

 

Waarom is de samenwerking met de andere actoren binnen de sector belangrijk?

“Valipac verleent bijstand aan 7.200 bedrijven. Daarnaast onderhouden we contacten met 38.000 bedrijven die verpakkingsafval produceren. Net omdat we met andere spelers binnen de recyclagesector samenwerken en onze inspanningen niet enkel beperken tot communicatie over bedrijfsmatige verpakkingen, krijgen we een algemeen zicht op hun afvalverwerking: PMD, batterijen, elektronisch afval, enz."

"We willen synergieën scheppen en de administratieve last voor bedrijven verlichten om zo alle hindernissen weg te nemen die bedrijven bij hun afvalbeheer kunnen ondervinden. Bovendien kan onze tool voor data-inzameling de andere UPV-organisaties helpen om de afvalstromen in kaart te brengen waarop ze via  hun systemen geen zicht hebben.”
 

In samenwerking met: