Naast de openbare besturen onderhouden nu ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

Waarom is de wetgeving uitgebreid?

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Om ongewenste planten te bestrijden zijn er tal van goed werkende alternatieve methoden, zoals borstelen en branden.

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?

De watermaatschappijen halen ongeveer de helft van ons drinkwater uit grondwater. Om de kwaliteit van dat grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. In deze zones, herkenbaar aan een blauw bord met watergolven, geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijken van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen is er daarom een verbod op het gebruik van pesticiden. Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Hoe pak je het aan?

Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deel van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Ook trek je zo natuurlijke vijanden aan voor bv. bladluizen of slakken. Verhard bovendien zo weinig mogelijk. Plant bodembedekkers of werk met boomschors om open bodem te vermijden. Kies voor een gazonmengsel met miniklavers die zorgen voor een natuurlijke bemesting van je gazon. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed. Ook het hete kookvocht van je aardappelen of pasta op je tuinpad gieten is effectief om het onkruid te verbranden.