Tot op vandaag verloopt de stroomverdeling steeds in één richting, van producent naar verbruiker. Door ecologische maatregelen, politieke discussies over de kernuitstap en de stijgende vraag naar groene energie is die situatie niet langer houdbaar.

De oplossing om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, ligt bij de zogenaamde Smart Grids. Deze ‘netten van de toekomst’ moeten beantwoorden aan vier uitdagingen: capaciteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid.

“Omdat smart grids voortdurend meten, wordt een beter inzicht in het verbruik en de stroombehoefte verkregen. Dit zal uiteindelijk uw portemonnee ten goede komen”

Decentraliseren

Vele kleine gedecentraliseerde opwekkingseenheden zullen stroom aanleveren op minder voorspelbare momenten. Tot voor kort werd energie enkel in de buurt van de stad geproduceerd, waarbij men per gebied een centrale plaatste. Vandaag al produceren we deels decentraal, denk maar aan de zonnepanelen op individuele woningen. Een belangrijk element hierbij is de mogelijkheid tot opslag van energie. Er is namelijk niet steeds voldoende zon of wind om de energiebehoeften te dekken, terwijl er op andere momenten een overschot ontstaat.

Beter inzicht

Omdat smart grids voortdurend meten, wordt een beter inzicht in het verbruik en de stroombehoefte verkregen. Die transparantie zal tot nieuwe dienstverleners leiden, zoals ‘energy service companies’ die verbruikers helpen bij het verminderen van hun energieverbruik. Dat zal uiteindelijk uw portemonnee ten goede komen, want de stroomconsumptie wordt in twee richtingen geoptimaliseerd. Smart grids laten toe dat de hernieuwbare productie maximaal wordt aangewend. Vooral bij eigen zonnepanelen is dat een voordeel, aangezien de stroom voor de gebruiker gratis is. Daarnaast kan de elektriciteit ook efficiënter worden gebruikt. Hierdoor zal de behoefte aan gas of stookolie dalen, want verwarming en koeling zullen mogelijk zijn via elektriciteit en andere nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Ook op mobiliteitsvlak zal elektriciteit de overhand krijgen. Hoewel dat de vraag naar stroom zal verhogen, zullen smart grids het uiteindelijke kostenplaatje voor elektriciteit verlagen.

Facturatie

Op het vlak van facturatie plaatsen smart grids ons dus voor een uitdaging. Alternatieve energietoepassingen - zoals bijvoorbeeld elektrische voertuigen - zullen zich op korte termijn veel sterker moeten ontwikkelen. Zo’n elektrische wagen kan je bij je thuis opladen, maar evengoed tijdens een bezoek aan vrienden of als je boodschappen gaat doen. Deze kosten moeten juist kunnen worden gefactureerd. Een grootschalige aanpak om alle huishoudens, bedrijven, scholen en ziekenhuizen op een smart grid aan te sluiten, dringt zich dus op.

Samenwerking

Dit verhaal kan natuurlijk niet tot een goed einde worden gebracht zonder de samenwerking tussen verschillende partijen. Zeker met het oog op de Europese regelgeving moeten de verschillende industriële partijen hun expertise bundelen en de handen in elkaar slaan. Zoniet blijven we de steenkool, gas en olie gebruiken via het bestaande éénrichtingsnet en halen we nooit de norm om tegen 2020 minimum 30% van onze stroom uit hernieuwbare bronnen te halen.