Drinkwater, momenteel vrij goedkoop beschikbaar, vormt daar­bij een belangrijk aandachtspunt. Drinkwater is een schaars goed dat veel inspanningen vraagt om de kwaliteit te garanderen, maar de vraag ernaar blijft door onze heroplevende industrie almaar stijgen. Paul Ockier, General Manager van TNAV (Vlaams Netwerk Watertechnologie), licht toe.

Vlaanderen neemt wat betreft waterbeschikbaarheid een speciale positie in aangezien we in vergelijking met andere landen weinig water per persoon tot onze beschikking hebben. Niet alleen de zich aantrekkende industrie zet druk op onze watervoorraden, maar ook de veranderende klimatologische omstandigheden. De extreem lange droogteperiode in de zomer van 2017 is daar een goed voorbeeld van.

De procesindustrie in Vlaanderen, met uitzondering van de grotere bedrijven, heeft over het algemeen geen speciale afdeling die zich dagdagelijks met de goede werking van de waterbevoorrading bezighoudt. Zelfs de bedrij­ven die een waterzuivering on site hebben staan, hebben hier over het algemeen geen speciale afdelin­gen voor. Meestal wordt de werking dan ook door externen opgevolgd. Kortom, water is voor vele bedrijven een hoogstnoodzakelijke grondstof, maar het opvolgen en optimaliseren ervan behoort niet tot hun kernactivitei­ten. Zeker de KMO’s onder de productiebedrijven, de motor van onze eco­nomie, zijn niet proactief genoeg als het aankomt op hun waterstromen.
 


Hergebruikunit met membranen
 

Nieuwe technologie als oplossing
 

Veel bedrijven zijn nog niet op de hoogte dat verschillende technieken sterk zijn geëvolueerd, efficiënter en goedkoper zijn geworden, veel eenvoudigere opvolging toelaten en minder onderhoud vragen. Daarenboven kan het in de meeste gevallen geïntegreerd worden in een Internet of Things (IoT)-omgeving, een tendens waar vroeg of laat alle bedrijven mee te maken zullen krijgen.

Membraantechnologie is één van deze technieken die de laatste jaren een sterke verbeteringsslag heeft gekend. Hierdoor is de technologie ook inzetbaar voor bedrijven die geen of slechts weinig mankracht kunnen investeren in het optimaliseren van hun waterstromen. Enerzijds kunnen bestaande waterbronnen door de recente membraantechnologie op een kosten-efficiënte manier geoptimaliseerd worden, zoals bijvoorbeeld grondwater opwaarderen. Anderzijds laat de technologie toe om effluentstromen, die nu worden geloosd, te zuiveren en tot drinkwaterkwaliteit op te waarderen waardoor deze stromen ook in strikte omgevingen zoals de voedingsindustrie opnieuw kunnen ingezet worden.

Al meerdere bedrijven in de voedingsindustrie hebben de psychologische drempel om water te hergebruiken na zuivering al enkele jaren overwonnen. De geïnstalleerde technologie is matuur, betrouwbaar en ook rendabel. Een volledig automatische en eenvoudige continue monitoring van het geproduceerde water garandeert bij hen ook de veiligheid van het geproduceerde water. Technisch is het dus perfect mogelijk om een deel van het water op een zeer rendabele manier te recycleren naar proceswater. De waterkringloop sluiten in de procesindustrie is dus een realiteit die enkel nog verder uitgerold dient te worden. De overheid subsidieert ook dergelijke projecten, wat het natuurlijk nog rendabeler maakt om water als grondstof te recycleren.

Vlaanderen kan rekenen op een reeks bedrijven die een trekkersrol spelen op het vlak van water en afvalwater behandeling. Men kan bogen op een uitgebreide referentielijst overal ter wereld. Een overzicht van deze experten is te vinden op www.tnav.be.