1. Gescheiden afvoer regen- en afvalwater

Een nieuwbouw kan worden voorzien van afzonderlijke rioolstelsels voor het regen- en afvalwater. Het regenwater gaat naar de buffer- en opslagvoorzieningen. Bij bestaande gebouwen wordt het regenwater eerst van het afvalwater gescheiden.

2. Aanleggen buffervoorzieningen

Buffertoevoegingen vertragen de afvoer van regenwater zodat het niet meteen doorstroomt naar de rivieren. Dit kan in de vorm van bovengrondse bufferbekkens of ondergrondse opslagputten.

3. Infiltratie of vertraagde lozing van regenwater

Het overtollige water in bufferbekkens of opslagputten moet langzaam in de bodem kunnen infiltreren. Onder verharde oppervlaktes wordt daarom best een infiltratiebed aangelegd. Ook een vertraagde lozing via een pompput of wervelventiel is mogelijk.

4. Hergebruik regenwater

Het verzamelde regenwater in bufferbekkens of opslagputten kan voor verschillende toepassingen worden gerecupereerd.

5. Waterbehandeling

Vervuild water kan grotendeels worden gezuiverd via een combinatie van slibputten, een compacte waterzuiveringsinstallatie, rietvelden en olie- en vetafscheiders.

6. Meetgoten

Een meetgoot aan het bedrijfsterrein is de manier om eenvoudig en toch nauwgezet de waterlozing te meten én zo ook te controleren.